Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Grey Things B.V. (KvK: 81789963) <In English below>


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

- Koper / wederpartij: de (rechts)persoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Grey Things;

- Dag: kalenderdag;

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper, indien deze consument is, om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

- Grey Things: de rechtspersoon die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt en de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;

- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Grey Things georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Grey Things.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Grey Things en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen Grey Things en koper.

2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de
Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Grey Things is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Grey Things gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Grey Things niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Grey Things onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Grey Things is bevestigd, kan de koper
de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Grey Things passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Grey Things daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Grey Things kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Grey Things op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 5 – Herroepingsrecht (dit artikel is alleen van toepassing als koper consument is)

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Grey Things bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Grey Things retourneren, conform de door Grey Things verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Grey Things. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de koper na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Grey Things heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Grey Things dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product in de in lid 2 van dit artikel aangegeven staat terug ontvangen is door Grey Things of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.


Artikel 6 - De prijs

1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een prijs overeenkomen, welke in het aanbod staat vermeld of nader wordt overeengekomen. Door Grey Things aan een wederpartij verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege.

3. Indien Grey Things met de koper een prijs overeenkomt, dan is Grey Things niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van het genoemde in lid 3 van dit artikel méér bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Grey Things alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Grey Things rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

5. Door de koper gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk zal Grey Things bij wederpartij in rekening brengen. Voorzover wederpartij de noodzaak van een als gevolg van het opgedragen meerwerk voortvloeiende prijsverhoging niet had moeten begrijpen zal Grey Things wederpartij daar op wijzen.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Grey Things niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 7 - Conformiteit en garantie

1. Grey Things staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Grey Things schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3. De garantietermijn van Grey Things komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Grey Things is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

4. De garantie geldt niet indien:

- de koper de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;

- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Grey Things en/of op de verpakking behandeld zijn;

- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Grey Things zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Grey Things kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Grey Things geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Grey Things het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Grey Things zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Grey Things tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Grey Things bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 9 - Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Grey Things is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

2. Grey Things heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Grey Things zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Grey Things bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

4. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin Grey Things bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van Grey Things op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Grey Things ter kennis gekomen omstandigheden geven Grey Things goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

- indien Grey Things de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

- indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

5. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens Grey Things niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Grey Things op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van Grey Things schadevergoeding te vorderen onverlet.


Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

1. Eventueel door Grey Things geleverde of ter beschikking gestelde goederen blijven eigendom van Grey Things totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Grey Things gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Grey Things gerechtigd de goederen, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te halen of weg te doen halen, ongeacht waar deze goederen zich bevinden. De koper (of een derde) is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Grey Things zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.


Artikel 11 - Betaling

1. Grey Things zal geheel naar eigen keuze de door haar te leveren of geleverde goederen bij de koper in rekening brengen.

2. Tenzij de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, in welk geval betaling gelijktijdig met het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is de koper na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de koper rente aan Grey Things verschuldigd over de openstaande vorderingen van Grey Things van 1 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Grey Things op volledige schadevergoeding.

3. Alle kosten van invordering van het door de koper verschuldigde zijn voor rekening van de koper. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,-, onverminderd het recht van Grey Things aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.

4. In geval zich één van elke in artikel 9 genoemde situaties voordoet, los van de omstandigheid of Grey Things al dan niet gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan Grey Things verstrekte gegevens. Grey Things is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Grey Things is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden.

3. Grey Things is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De aansprakelijkheid van Grey Things, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Grey Things beperkt tot het bedrag van hetgeen wederpartij uit hoofde van de order verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 5.000,-.

6 De wederpartij zal Grey Things vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Grey Things toerekenbaar is.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Grey Things of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Iedere vordering jegens Grey Things vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.


Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Grey Things en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Gelderland exclusief bevoegd om van een geschil kennis te nemen. Voornoemde rechts- en forumkeuze geldt ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

(versie november 2022)_________________________________General Terms and Conditions Grey Things B.V. (Chamber of Commerce: 81789963)


Article 1 - Definitions

In these terms and conditions, the following definitions apply:

- Reflection period: the period within which the buyer can make use of his right of withdrawal;

- Buyer / counterparty: the (legal) person who enters into a (distance) agreement with Grey Things;

- Day: calendar day;

- Right of withdrawal: the option for the buyer, if he/she/they is a consumer, to waive the distance contract within the reflection period;

- Grey Things: the legal entity that offers remote products to buyer(s) and the user of the General Terms and Conditions;

- Distance contract: an agreement in which, within the framework of a system organized by Grey Things for the distance sale of products, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive use is made of one or more techniques for distance communication;

- General Terms and Conditions: the present General Terms and Conditions of Grey Things.


Article 2 - Applicability

1. These general terms and conditions apply to every offer from Grey Things and to every agreement (distance) and orders concluded between Grey Things and the buyer.

2. Before the (distance) agreement is concluded, the text of the General Terms and Conditions is made available to the buyer.

3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of the General Terms and Conditions can be made available to the buyer electronically in such a way that it is copper can be stored in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the General Terms and Conditions can be consulted electronically and that they will be sent free of charge at the request of the buyer electronically or otherwise.

4. If at any time one or more provisions in the General Terms and Conditions are wholly or partially void or destroyed, the remainder of the agreement and these terms and conditions will remain in force and the relevant provision will be replaced by a provision in mutual consultation without delay. approximates the tenor of the original as much as possible.

5. Uncertainties about the interpretation or content of one or more provisions of the General Terms and Conditions or situations that are not regulated in the General Terms and Conditions must be explained 'in the spirit' of the General Terms and Conditions.


Article 3 - The offer

1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer is without obligation. Grey Things is entitled to change and adjust the offer.

3. The offer contains a complete and accurate description of the products offered. The description is sufficiently detailed to allow a proper assessment of the offer by the buyer. If Grey Things uses images, these are a true representation of the products offered. Obvious mistakes or obvious errors in the offer are not binding on Grey Things.

4. All images, specifications data in the offer are indicative and cannot give rise to compensation or dissolution of the agreement.


Article 4 - The agreement

1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the time of acceptance by the buyer of the offer and the fulfillment of the associated conditions.

2. If the buyer has accepted the offer electronically, Grey Things will immediately confirm receipt of acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by Grey Things, the buyer can dissolve the agreement.

3. If the agreement is concluded electronically, Grey Things will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a safe web environment. If the buyer can pay electronically, Grey Things will take appropriate security measures.

4. Grey Things can - within legal frameworks - inform itself whether the buyer can meet his payment obligations, as well as about all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If Grey Things has good reasons not to enter into the agreement on the basis of this investigation, it is entitled to refuse an order or request with reasons or to attach special conditions to the execution.

5. Every agreement is entered into under the suspensive conditions of sufficient availability of the products concerned.


Article 5 – Right of withdrawal (this article only applies if the buyer is a consumer)

1. When purchasing products, the buyer has the option to dissolve the agreement without stating reasons during 14 days. This reflection period starts on the day after receipt of the product by the buyer or a representative designated in advance by the buyer and made known to Grey Things.

2. During the reflection period, the buyer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he makes use of his right of withdrawal, he will return the product undamaged with all accessories supplied and - if reasonably possible - in the original condition and packaging to Grey Things, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Grey Things.

3. If the buyer wishes to make use of his right of withdrawal, he is obliged to inform Grey Things of this within 14 days of receipt of the product. After the buyer has indicated that he wishes to make use of his right of withdrawal, the customer must return the product within 14 days. The buyer must prove that the delivered goods have been returned in time, for example by means of proof of shipment.

4. If the buyer has not made it known after the expiry of the periods referred to in this article that he wishes to make use of his right of withdrawal resp. has not returned the product to Grey Things, the purchase is a fact.

5. If the buyer makes use of his right of withdrawal, the costs of return will be for his account at most.

6. If the buyer has paid an amount, Grey Things will refund this amount as soon as possible, but no later than 14 days after cancellation. This is subject to the condition that the product has been received back by Grey Things in the state indicated in paragraph 2 of this article or that conclusive proof of complete return can be submitted.


Article 6 - The price

1. When the agreement is concluded, the parties will agree on a price, which is stated in the offer or will be further agreed. Cost estimates provided by Grey Things to a counterparty are indicative and non-binding in nature.

2. Any cost estimates are exclusive of VAT and other government levies.

3. If Grey Things agrees on a price with the buyer, Grey Things is nevertheless entitled at all times to increase this price without the buyer being entitled to dissolve the agreement for that reason, if the increase in the price arises from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds that were not reasonably foreseeable when the agreement was entered into.

4. If the price increase, other than as a result of the aforementioned in paragraph 3 of this article, amounts to more than 10% and takes place within three months after the conclusion of the agreement, then only the buyer who is entitled to invoke Title 5 Section 3 of Book 6 of the Dutch Civil Code is entitled to dissolve the agreement by means of a written statement, unless Grey Things is then still prepared to perform the agreement on the basis of what was originally agreed, or if the price increase results from an authority or an obligation resting on Grey Things under the law or if it is stipulated that the delivery will take place more than three months after the purchase.

5. Grey Things will charge the other party for additions or changes in the agreed work desired by the buyer. Insofar as the other party should not have understood the necessity of a price increase resulting from the additional work assigned, Grey Things will point this out to the other party.

6. All prices are subject to printing and typing errors. No liability is accepted for the consequences of printing and typing errors. Grey Things is not obliged to deliver the product according to the incorrect price in the event of printing and typesetting errors.


Article 7 - Conformity and guarantee

1. Grey Things guarantees that the products comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement and/or government regulations.

2. Any defects or incorrectly delivered products must be reported to Grey Things in writing within 7 days of delivery. The products must be returned in the original packaging and in new condition.

3. Grey Things' warranty period corresponds to the manufacturer's warranty period. However, Grey Things is never responsible for the ultimate suitability of the products for each individual application by the buyer, nor for any advice regarding the use or application of the products.

4. The warranty does not apply if:

- the buyer has processed the delivered products himself or has had them processed by third parties;

- the delivered products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise handled carelessly or contrary to the instructions of Grey Things and/or have been treated on the packaging;

- the defectiveness is wholly or partly the result of regulations that the government has made or will make with regard to the nature or quality of the materials used.


Article 8 - Delivery and execution

1.Grey Things will take the greatest possible care when receiving and executing orders for products.

2. The place of delivery is the address that the buyer has made known to Grey Things.

3. With due observance of what is stated in paragraph 4 of this article, Grey Things will execute accepted orders expeditiously but at the latest within 30 days, unless the buyer has agreed to a longer delivery period. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the buyer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the buyer has the right to dissolve the agreement without costs. The buyer is not entitled to compensation.

4. All delivery times are indicative. The buyer cannot derive any rights from any stated terms. Exceeding a term does not entitle the buyer to compensation.

5. In the event of dissolution in accordance with paragraph 3 of this article, Grey Things will refund the amount paid by the buyer as soon as possible, but at the latest within 14 days after dissolution.

6. If delivery of an ordered product proves to be impossible, Grey Things will endeavor to make a replacement item available. At the latest upon delivery, it will be stated in a clear and comprehensible manner that a replacement item is being delivered.

7. The risk of damage and/or loss of products rests with Grey Things until the moment of delivery to the buyer or a representative designated in advance and made known to Grey Things, unless expressly agreed otherwise.


Article 9 - Suspension and dissolution of the agreement

1. Grey Things is authorized to suspend or dissolve the agreement in whole or in part if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if other circumstances arise that are of such a nature that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected of it.

2. Grey Things has the right to suspend or dissolve the agreement with immediate effect without judicial intervention and without notice of default if the other party is declared bankrupt, has been granted a suspension of payments, has applied for bankruptcy or a provisional suspension of payments, or wishes to make an arrangement with its creditors to avert this, there is an attachment, the other party is placed under guardianship, the debt rescheduling of natural persons is requested or if it otherwise loses the power to dispose of its assets or parts thereof.

3. If circumstances arise with regard to persons and/or material that Grey Things uses or tends to use in the execution of the agreement, which are of such a nature that the execution of the agreement is impossible or so inconvenient and/or becomes disproportionately expensive, that compliance with the agreement can no longer reasonably be required, Grey Things is authorized to suspend or dissolve the agreement.

4. In addition to the cases referred to in this article in which Grey Things is authorized to suspend or dissolve, Grey Things' claims against the other party are also immediately due and payable in the following cases:

- circumstances that have come to the knowledge of Grey Things after conclusion of the agreement give Grey Things good grounds to fear that the other party will not fulfill its obligations;

- if Grey Things has asked the other party to provide security for compliance when concluding the agreement and this security is not forthcoming or is insufficient;

- if the other party proceeds to cessation or liquidation of its company or an important part thereof or if a decision is taken to this effect;

5. If the other party does not fulfill one or more obligations towards Grey Things or not properly or in time, all other (remaining) claims of Grey Things against the other party are immediately due and payable.

6. A case of suspension or dissolution does not affect Grey Things' right to claim compensation.


Article 10 - Retention of title

1. Any goods delivered or made available by Grey Things remain the property of Grey Things until the buyer has fulfilled all obligations under all agreements concluded with Grey Things.

2. The buyer is not authorized to pledge the goods or to establish any other right on them.

3. If the buyer does not fulfill its obligations or there is a well-founded fear that it will not do so, Grey Things is entitled to remove or have removed the goods that are subject to the retention of title referred to in paragraph 1, regardless of where these goods are. located. The buyer (or a third party) is obliged to fully cooperate in this, on pain of a fine of 10% of the amount owed by it per day or part thereof.

4. If third parties wish to establish or assert any right to the goods delivered subject to retention of title, the buyer is obliged to inform Grey Things as soon as can reasonably be expected.


Article 11 - Payment

1. Grey Things will charge the buyer for the goods to be delivered or delivered at its own discretion.

2. Unless the distance contract is concluded electronically, in which case payment takes place simultaneously with the conclusion of the agreement, payment must be made within 14 days of the invoice date. If payment is not made, the buyer is in default after 14 days after the invoice date without further notice of default. In that case, the buyer owes Grey Things interest on Grey Things' outstanding claims of 1% on the amount owed per month or part thereof, without prejudice to Grey Things' right to full compensation.

3. All costs of collecting the amounts owed by the buyer are for the account of the buyer. The costs for obtaining payment out of court are set at a fixed rate of 15% of the principal sum owed, including interest, with a minimum of €750, without prejudice to Grey Things' right to claim the actual costs if these are higher.

4. In the event that one of the situations referred to in Article 9 occurs, regardless of whether Grey Things has exercised its right to dissolve the agreement or not, the buyer's obligations will become immediately due and payable.

5. Payments made by the buyer always serve in the first place to settle all interest and costs owed, in the second place for payable invoices that have been outstanding the longest, even if the other party states that the payment relates to a later invoice.

6. Payment must be made without discount or settlement.


Article 12 - Liability

1. The other party, including the buyer, guarantees the correctness and completeness of the information provided to Grey Things by or on behalf of the other party. Grey Things is not liable for the consequences of providing incorrect and/or incomplete data.

2. Grey Things is not liable for any damage resulting from the acts or omissions of the other party, its personnel or third parties engaged by it in the context of the agreement or related activities.

3. Grey Things is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, lost savings and damage due to business interruption.

4. Grey Things' liability, insofar as it is covered by its liability insurance, is limited to the amount of the payment made by the insurer.

5. If in any case the insurer does not pay out or the damage is not covered by the insurance, Grey Things' liability is limited to the amount of what the other party owes under the order, but up to a maximum of € 5,000.-.

6. The other party will indemnify Grey Things with regard to any claims by third parties for damage related to the execution of the agreement and the cause of which is attributable to others than Grey Things.

7. The limitations of liability included in this article do not apply if the damage is due to intent or gross negligence on the part of Grey Things or its managerial subordinates.

8. Any claim against Grey Things lapses one year from the day on which the work to which the claim relates has been or should have been performed.


Article 13 - Disputes

1. Agreements between Grey Things and the buyer to which the General Terms and Conditions apply are exclusively governed by Dutch law and the Gelderland court has exclusive jurisdiction to hear a dispute. The aforementioned choice of law and forum also applies if the buyer resides abroad.

2. The Vienna Sales Convention does not apply.(version November 2022)